علم پزشکی با پیشرفت تکنولوژی دیجیتال به ماهیت جدیدی دست پیدا کرده است .

 

در حدود یک دهه از حضور پرینترهای ۳D در دندانپزشکی میگذرد . تحول بسیار شگرفی در حوزه ی دندان به وجود آمده است .با ورود آن به دندانپزشکی فراینده ترمیم و بازسازیه دندان سرعت بالای روبروشده است . دندانپزشکیه دیجیتال برای تمام کسانی که وقت کافی برای مراجعه در جلسات متعدد ندارند منااسبتر است .